'

Tingnan ang Inyong Halimbawang Balota

Ilagay ang inyong adres sa mga lugar na inilaan sa ibaba:

Numero
ng Kalye
Nangungunang
Direksiyon
Kalye
Uri ng
Kalye
Kinatatapusang
Direksiyon
Zip
Code

Upang magamit ang panghanap na ito kailangang ilagay ang direksiyong tirahan. Upang magtutungo sa susunod na parte, idiin ang Tab. na tipaan. Ang Pre-Directional, Street Type, at Post Directional na impormasyon ay kailangang mailagay na gagamitin ang pababang palaso. Kung ikaw ay naninirahan sa may numerong kalye, halimbawa, Sixth Street, ilagay ang kalye na "6TH" sa kalye. Kung ang direksiyon ay kumpleto na , piliin ang Submit..

Kung ikaw ay magkamali:

  • Ilagay muli ang tamang impormasyon o
  • Piliin ang Reset na buton upang mabalik muli ang lahat ng mga pamagat.