Xem Lại Tình Trạng Ghi Danh Đi Bầu Của Quý Vị

Cử tri đăng ký tại San Diego có thể bây giờ, trên một trang, kiểm tra tình trạng đăng ký và thư lá phiếu của họ và xem một bản sao của chính thức cử tri bỏ phiếu thông tin cuốn sách nhỏ của họ.

Ghi những chi tiết của quý vị vào phần dành sẵn dưới đây:

    CHỈ Ghi Số Nhà và Tên Đường

    Ngày Sinh Của Quý Vị

    Số Bưu Chính


    Nếu bạn đã bình chọn một lá phiếu mail bạn có thể theo dõi và xác nhận khi lá phiếu mail của bạn đã được gửi và sau đó nhận được đăng ký của Văn phòng bỏ phiếu. (Đối với các cuộc bầu cử sắp tới) Nếu bạn bình chọn phiếu tạm thời bạn có thể kiểm tra để xem nếu lá phiếu của bạn đã được chấp nhận hoặc từ chối. (Xin vui lòng cho phép 2-3 tuần sau ngày bầu cử trước khi kiểm tra tình trạng lá phiếu tạm thời của bạn.) Vui lòng cung cấp thông tin của bạn bằng cách điền vào mẫu ở trên và nhấn nút Gửi. Hãy chắc chắn để đọc và làm theo các hướng dẫn cẩn thận khi nhập thông tin tra cứu của bạn.